中文 | English
members

 

  Teacher


Dengyuan Li

  Postdoctor


Chenhui Shu

        

 

   

  PhD Students


2019—Jie Wang

2019—ShuQing Fu

2018—ShiWen Li

2017—Yan He


2014—Chengxin Wang


   

 Master Students


2019—Jihong Ge

2019Guofang Li

2019Qingyang Li

2019—Fuhua Xue

2018—Heng Wang

2018—Xiankuan Xu

2018—Ruoxi Zhang

2018—Yacheng Zhu

2017—Jiayan Chen

2017Dafu Feng

2017—Wei FengGraduates  


2019

Shuang Chen                 An Wang                     Yuli Xie                       Jianle Chen

(Doctor)                  Master)                 Master)                  Master) 


2018

Chenhui Shu                  Shuo Liu                    Liuchao Sui                 Zhenglu Huang               Xiaoping Zhu

(Doctor)                  Master)                 Master)                     Master)                Master2017
Xiaofeng Mao                Keji Shi                      Kai Liu                        Liangliang Jiang              Qiao Jin

(Doctor)                 Doctor                 Doctor                     Master                Master 2016

Xuesong Shang              Min Sun                     Xin Zhang                       Niantai Li                 Haojie Chen

Doctor)                 Master)                 Master)                     Master)                Master


2015

Haoxiao Siyang            Dengyuan Li                Xurui W

  Doctor               Doctor)                Master)


2013

Huilin Liu                    Xiaolin Mao

Master)                Master


2012

  Jun Liu                      Kundong Ju

Master)                (Master


2011

  Fei Xia

(Master)